Miljö

Företag och människor är beroende av jordens resurser. Vi påverkar dem och lämnar spår efter oss. Den globala uppvärmningen, luftföroreningar, försurning av haven, kemisk nedsmutsning och utarmning av den biologiska mångfalden är alla exempel på effekter av mänsklig påverkan. Axfoundation försöker identifiera och möjliggöra för framtida, ofta cirkulära, affärsmodeller som driver nya produktions- och konsumtionsmönster.

Vår praktiska filosofi kan sammanfattas med devisen ”gräv där du står”, vilket innebär att vi i första hand fokuserar på hur näringsliv och konsumenter kan bidra till en mer miljömässigt hållbar utveckling. Programmet är uppdelat i två övergripande områden; Hållbar resursanvändning och hållbara produktionskedjor och Hållbara affärsmodeller.

Hållbar resursanvändning och hållbara produktionskedjor

En stor del av planetens naturresurser är känsliga för människans påverkan och/eller finns bara i en begränsad mängd, och tål inte att vi behandlar dem ovarsamt eller slösaktigt. Vi måste därför hushålla med naturens resurser på samma sätt som vi hushåller med en ekonomisk budget. I förlängningen påverkar de dessutom varandra. Att öka resurseffektiviteten, minska resursernas negativa påverkan på miljön och ersätta ohållbara resurser med alternativa lösningar är därför alla centrala delar för att nå en hållbar ekologisk och ekonomisk global utveckling. Vi måste helt enkelt använda grundläggande naturresurser som energi, ekosystemtjänster, jordbruksmark, vatten och luft samt råvaror som metall/mineraler, grödor, bomull, trä, palmolja på ett mer uthålligt sätt.

Alla dessa naturresurser och råvaror är sådana som Axel Johnson Gruppens verksamheter på olika vis påverkar och är beroende av i sina affärer. Därför arbetar vi nära verksamheterna med att hitta lösningar på utmaningar relaterade till detta område.

Hållbara affärsmodeller

En stor del av befintliga affärsmodeller och strategier är linjära och bygger på ett ständigt uttag av naturresurser. Att detta inte är långsiktigt hållbart står idag helt klart. Vi arbetar därför med att identifiera och möjliggöra för nya framtida, ofta cirkulära, affärsmodeller och verktyg som driver nya produktions- och konsumtionsmönster. En mycket viktig del i denna utveckling är framsynt och innovativt ledarskap. Genom att lyfta framgångsexempel och hållbara ledarskap kan vi inspirera andra att agera.

Teman

Inom våra övergripande områden arbetar vi med ett antal olika teman som varierar över tid och påverkas av aktuella hållbarhetsfrågor i vår omvärld och av behoven från bolagen inom Axel Johnson Gruppen. Många gånger berör samma tema båda våra områden, som i följande exempel;

  • Temaexempel: Textil

Textilindustrin har en stor miljöpåverkan, också i produktionen där frågor som vatten, kemikalier, avfall och utsläpp av klimatgaser är de mest materiella. Ytterligare ett steg bakåt i kedjan där bomullsodlingen dominerar finns också stora utmaningar och förbättringsmöjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv.  En annan stor utmaning och möjlighet är att ändra konsumentbeteenden.  Med bolag som Åhléns och Filippa K i gruppen är detta ett mycket relevant område för Axfoundation. I vårt arbete rör vi oss i hela värdekedjan, från bomullsplanta till designfas till återvinning av kläder från konsument.

  • Temaexempel: Livsmedel

Livsmedel är ett brett och centralt fokusområde för samhället och utgör en mycket stor del Axel Johnson Gruppens verksamhet i och med bolag som Axfood och Martin&Servera. Det miljömässiga fotavtrycket i de samhällen och på de naturresurser där livsmedelsproduktionen sker, är väsentlig. Övergripande handlar vårt arbete om hitta lösningar som underlättar för branschen att ta ansvar för de naturresurser som man påverkar på ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan. Våra projekt relaterar bland annat till svinn, djurvälfärd, oönskade ämnen i livsmedel, klimatpåverkan, hållbart producerade råvaror samt att underlätta för konsumenten att göra medvetna val.

 

Läs mer om våra aktuella projekt genom att klicka på bilderna nedan.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar