Social hållbarhet

Vårt arbete grundar sig på principen om människors lika värde, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och uppfattningen om mångfald som rikedom och resurs. Projekten driver frågor som handlar om sociala villkor i Sverige och om arbets- och livsvillkor i produktionsländer världen över.

Programmet är uppdelat i två övergripande områden; Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor och Mångfald och integration.

Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor

Frågor som rör mänskliga rättigheter och arbetsvillkor är mycket centrala för en global hållbar utveckling. Dessutom är dessa frågor ständigt aktuella för bolagen inom Axel Johnson Gruppen, vars inköp till stor del härrör från länder med utmaningar inom dessa områden. Vi arbetar därför med att utveckla kompetens och driva projekt i den interna verksamheten, men också med frågorna genom hela värdekedjan.

Att arbeta med arbetsvillkor och mänskliga rättigheter som är direkt kopplade till värdekedjan är viktigt, men ofta räcker inte detta för att bidra till en hållbar och inkluderande utveckling. Trots att bolagen inom gruppen inte har någon egen produktion så är det viktigt att förhålla sig till frågor som fattigdomsbekämpning, jämlikhet, inkluderande tillväxt och diskriminering i lokalsamhällen där produktionen äger rum.

Mångfald och integration

Utgångspunkten för Axfoundations arbete med mångfald och integration är människors lika värde och att mångfald lönar sig.

Vi ser idag den största invandringen i Sverige sedan 1990-talet och Sverige växer. Samtidigt ser vi att vi lever mer segregerat, att kvalificerad arbetskraft inte tillvaratas på arbetsmarknaden och att fler nya svenskar vittnar om ett växande utanförskap.

Samtidigt som den kvalificerade arbetskraften inte tillvaratas finns det paradoxalt nog ett stort behov av den ute i företagen. Forskning visar också att den mest effektiva vägen till etablering i ett nytt sammanhang går via jobb. Därför fokuserar Axfoundation på projekt som skapar möjligheter för nya svenskar att etablera sig på arbetsmarknaden och i det svenska samhället i stort.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar