Hållbar risodling i Pakistan

Basmatiris har odlats i århundraden i Indien och Pakistan där de har blivit något av stommen till det lokala jordbruket, särskilt i Punjabregionen som sträcker sig över båda länderna. Härifrån kommer Axfoods eget märke Garant basmatiris. Dessvärre drabbar klimatförändringarna de småskaliga bönderna hårt och grundvattennivåerna blir allt lägre. Särskilt utsatta är kvinnorna. För att stärka de småskaliga bönderna och säsongsanställda risarbetare i klimatresilient och vattenbesparande risodling, driver Axfoundation ett långsiktigt projekt i samarbete med Axfood och deras risleverantör RolRyz. Särskilt fokus läggs på kvinnor och deras inflytande, rättigheter och arbetsvillkor. Utbildningen i hållbara odlingsmetoder följer Sustainable Rice Platform standarden.

Projektet drivs i Sheikhpura-distriktet i pakistanska Punjab. Oxfam Pakistan är ansvarig organisation i Pakistan och Doaba Foundation implementerande partner i Punjab.

Detta har hänt 2017-2018:

  • Fler än 900 risodlare har organiserats i 10 odlingsorganisationer där över hälften av deltagarna är kvinnor. Det är en stor framgång när det gäller att stärka kvinnors position inom risodling. I ledningsgrupperna för odlingsorganisationerna är 50% kvinnor.
  • I projektet har 900 risodlare utbildats i hur ris kan odlas mer hållbart och med bättre kvalité vilket skapar positiva effekter för miljön, för risodlarnas arbetssituation samt genererar högre inkomster för risodlarna. Detta innefattar bland utbildning i teknologi som kan minska vattenanvändning med 30%.
  • Projektet utgår från och lär ut Sustainable Rice Platform (SRP) standard, som är en ny hållbarhetscertifieringsstandard för ris. Målet är att småbönderna ska kunna sälja sitt ris som SRP-producerat ris och få bättre betalt.
  • Genom projektet får småbönderna tillgång till risexportörerna, vilket betyder att de kan bryta banden till de fördyrande mellanleden i byn. De får även stöd och träning av det statliga Rice Research Institute och Faisalabads lantbruksuniversitet. Forskare bidrar även med studier och stödjer projektet med aktuell forskning.
  • Projektet samlar olika aktörer – förutom de privata aktörerna i värdekedjan (Axfood, RolRyz och exportören Matco i Punjab) även politiker, myndigheter, civilsamhällesorganisationer, forskare, experter och inte minst bönderna själva. Samarbetet är formaliserat via en multi stakeholder-plattform som på kvartalsvisa möten diskuterar sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar och lösningar gällande risodling och risböndernas situation.
  • På dessa så kallade Multi-stakeholder Platforms har man bland annat tagit upp vikten av arbetsrättslagstiftning som gäller även anställda inom jordbruket. Projektet har även tagit fram ett positionspapper om vikten av bra arbetsvillkor i risodling. Nu drivs påverkansarbete för att få till en arbetsrättslagstiftning, vilket inte funnits tidigare då jordbrukssektorn är icke-formell och oreglerad, trots att Pakistan är världens fjärde största risproducent och står för 9% av landets exportinkomster.
  • Oxfam har inom ramen för projektet lyckats få uppmärksamhet i nationell press, The Dawn, om risböndernas hårda villkor, och därmed ökat trycket på politikerna att genomföra bättre lagstiftning.

Axfoundation och Axfood gjorde ett fältbesök i Punjab i januari 2018. Läs om resan här.

Projektet kommer att gå in i en andra fas 2019 då vi skalar upp och planerar att nå flera tusen bönder med insatserna. Axfoundation kommer att sprida Sustainable Rice Platform standard på den svenska marknaden så att fler aktörer än Axfood efterfrågar hållbart producerat ris. Om du är intresserad av detta, kontakta viveka.risberg@axfoundation.se

 

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar