Kartläggning av resursflöden

Under våren 2018 inleder Axfoundation ett arbete för att kartlägga de största resursflödena inom Axel Johnson-koncernens bolag. Kartläggningen ska ge en grov bild av de materialflöden som idag utgör avfall och som i ett nästa steg kan analyseras utifrån ett värdeperspektiv. Målet med kartläggningen är dels att sätta ett monetärt värde på viktiga resursflöden inom gruppen, dels att identifiera resursflöden som är så pass värdefulla att de är rimliga att hitta cirkulära modeller för.

Kartläggningen föregicks av att Axfoundation under 2017 initierade ett antal pilotprojektet i syfte att identifiera och testa cirkulära modeller. Ambitionen var att hitta möjligheter inom Axel Johnson Gruppen där ett bolagens avfall kan komma att bli ett annat bolags resurs, och därmed i högre grad ta vara på det värde som olika materialflöden har. Nu tar kartläggningen av flödena vid.

Vid frågor, kontakta hanna.skoog@axfoundation.se

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar